Firma budowlana BDO

BDO w firmie budowlanej

W trakcie prac prowadzonych na budowie generowane są różnego rodzaju odpady. Dlatego większość firm budowlanych musi prowadzić ich ewidencję, korzystając z Bazy Danych Odpadowych. Rejestr BDO firma budowlana powinna respektować, aby uniknąć konfliktu z prawem i nie narażać się na karę pieniężną. Czy każdy przedsiębiorca, który działa w branży budowlanej, ma obowiązek dokonania wpisu do BDO? W artykule znajdziesz garść cennych informacji na ten temat.

Firma budowlana a BDO

Wytwarzanie odpadów na budowie zobowiązuje firmy budowlane do rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, nakładana jest kara finansowa w wysokości od pięciu tysięcy do nawet miliona złotych. Istnieją jednak pewne wyjątki – nie każdy musi rejestrować się w BDO.

Wiele zależy od umowy o roboty budowlane zawieranej między inwestorem a wykonawcą. Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32), rejestracji w Bazie Danych Odpadowych podlega wykonawca usługi. Strony umowy mogą jednak ustalić, że wytwórcą odpadów jest inwestor – wówczas to on musi prowadzić odpowiednią ewidencję. Należy jednak pamiętać, że jeśli umowa nie wskazuje inwestora jako osoby odpowiedzialnej za produkowanie odpadów, obowiązek wpisu do BDO spoczywa na wykonawcy robót budowlanych.

Zwolnienie z rejestru BDO w firmie budowlanej

O zwolnieniu z rejestru BDO decydują liczba i typ wytwarzanych odpadów. Warto w tym miejscu sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na klasyfikację „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. W tej grupie znajdują się gruz, szkło, drewno i inne odpady oznaczone kodami rozpoczynającymi się od liczby 17. Niektóre z odpadów z tej grupy opatrzone są stosownym limitem, którego przekroczenie zobowiązuje wykonawcę robót budowlanych do ewidencji w BDO.

W związku z tym każdy typ odpadu trzeba rozpatrywać indywidualnie. Oznacza to, że firma budowlana nie musi ewidencjonować określonego rodzaju odpadów, jeśli ich wytwarzanie mieści się  w ramach limitów wskazanych w Rozporządzeniu.

Odpady na budowie

Ewidencja odpadów w firmie budowlanej

Odpady w firmie budowlanej mają różnorodny charakter. Lista jest dosyć długa, a znajdujące się na niej pozycje sformułowane są w sposób ogólny. Wszystko po to, aby uwzględnić jak najwięcej odpadów różnego typu. Są to na przykład produkty przeterminowane lub takie, które nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Przykłady odpadów w firmie budowlanej:

  • tynk
  • styropian
  • złom
  • odpady betonowe
  • tapety
  • gleba
  • gruz w różnej postaci
  • tworzywa wykorzystywane w pracach dekarskich

Pojawia się pytanie – w jaki sposób ewidencjonować odpady z budowy? Spis odpadów prowadzony jest w formie elektronicznej. Obsługa systemu BDO jest czasochłonna i złożona, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia w tym zakresie. Specjaliści, którzy dysponują wiedzą na temat obowiązujących przepisów i potrafią korzystać z Bazy Danych Odpadowych, pomogą Ci przejść przez cały proces bezproblemowo.


Przeczytaj również: BDO w firmie produkcyjnej – o czym w zakresie odpadów musi pamiętać fabryka?


Podsumowanie

Wpisu do BDO firma budowlana powinna dokonać w sytuacji, gdy przekracza roczną liczbę produkowanych odpadów danego rodzaju. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy usługi, jeśli umowa o roboty budowlane nie stanowi inaczej. Brak rejestracji w BDO skutkuje karą w postaci grzywny lub nawet aresztu.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy w Twoim przypadku konieczny jest rejestr w Bazie Danych Odpadowych, skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy Ci profesjonalnej porady.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze