BDO w firmie produkcyjnej

BDO w firmie produkcyjnej – o czym w zakresie odpadów musi pamiętać fabryka?

Nie podlega wątpliwości fakt, że każda firma produkcyjna generuje odpady w mniejszej lub większej ilości. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość, że prowadzenie bazy danych o generowanych odpadach jest obowiązkiem. A przecież funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa musi się odbywać w granicach obowiązującego prawa. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom rejestracji odpadów. Czy jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy? Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów BDO, czym jest opłata produktowa i czy masz obowiązek ją uiścić? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu!

BDO w firmie przemysłowej – czy to obowiązek?

Prowadzenie rejestru bazy danych o odpadach jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.  Ma to na celu m.in. umożliwienie sprawniejszego zarządzania oraz kontrolowania całej gospodarki odpadowej w kraju. Za niestosowanie się do przepisów grożą sankcje, czyli określone w ustawie kary pieniężne. Są pewne wyjątki, ale z reguły każde przedsiębiorstwo musi zadbać o staranne prowadzenie rejestru odpadów.

W przypadku, gdy wprowadzasz produkty w opakowaniach, to musisz liczyć się z obowiązkiem zapewnienia odzysku i recyklingu tychże opakowań. W przeciwnym razie, należy uiścić opłatę produktową, która jest zależna od masy i rodzaju opakowań. Wyjątkiem od tej zasady są Ci przedsiębiorcy, którzy wprowadzili niewielką (tj. do 1000 kg) ilość opakowań oraz złożyli wniosek o pomoc de minimis  w ustawowym terminie do 15 marca za rok poprzedni. Jednak i tak nie wyklucza nas to z obowiązku wpisu do BDO oraz wykonania sprawozdania.

O czym w zakresie BDO musi pamiętać zakład produkcyjny?

Aby właściwie prowadzić rejestr odpadów i tym samym wypełniać narzucony ustawowo obowiązek trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym są odpady. Na pozór każdy z nas wie, że są to niewykorzystane elementy, które są traktowane po prostu jako śmieci. Sprawa jednak nie jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. Odpadami podlegającymi pod rejestrację są także np.:

 • niebezpieczne chemikalia,
 • grunt pozyskiwany z wykopów,
 • gruz,
 • opakowania z papieru i tektury
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opony,
 • oleje i smary,
 • złom,
 • baterie i akumulatory,
 • sprzęt elektroniczny
 • żelazo i stal
 • zmieszane odpady opakowaniowe
 • opakowania wielomateriałowe

Firmy muszą również zadbać o zawarcie we wniosku informacji o rodzajach wytwarzanych odpadów, a także wskazać miejsce ich wytwarzania.

BDO w fabryce

Firma produkcyjna może być też wprowadzającym produkty w opakowaniach

Bardzo często firmy zapominają o odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich za wprowadzanie produktów w opakowaniach. Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy, który podlega pod zasady związane z gospodarowaniem odpadami i opakowaniami (ustawa z 13.06.2013 r.). należy:

 1. Uzyskanie wpisu do BDO.
 2. Prowadzenie ewidencji uwzględniając masę opakowań.
 3. Składanie rocznych sprawozdań
 4. Uiszczenie opłaty rocznej

W przypadku, gdy towar jest wysyłany np. przez sklep internetowy lub poprzez firmę logistyczną również należy uiścić opłatę produktową. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym ostatnim artykule Wprowadzanie na rynek opakowań, eksport produktów w opakowaniach, wytwarzanie odpadów”

Jakie konsekwencje ponosi fabryka w przypadku nierespektowania przepisów BDO?

Jak już wspomnieliśmy wyżej – dotkliwą sankcją są przede wszystkim nakładane kary pieniężne. Nie są to małe kwoty, ponieważ oscylują w granicach do nawet 1 miliona złotych. Dlatego tak ważne jest spełnianie przez fabryki obowiązku prowadzenia rejestracji odpadów i ewidencji produktów w opakowaniach. W przypadku niewywiązania się z opłaty produktowej, trzeba liczyć się z naliczanymi odsetkami, które mogą sięgnąć nawet setek tysięcy. Przedsiębiorcy nierespektujący przepisów, muszą liczyć się z narażeniem firmy na straty finansowe. Aby uniknąć takiej sytuacji, sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Co, jeśli fabryka wytwarza odpady w dużej ilości i są one różnorodne?

Nierzadko zakłady wytwarzające odpady niestandardowe (czyli inne, niż komunalne), zobowiązane są do oddawania odpadów z zaznaczonym odpowiednim kodem. To wszystko sprawia, że respektowanie zasad BDO jest dla wielu przedsiębiorców skomplikowane. Należy pamiętać o obowiązku utworzenia karty przekazania odpadu (KPO).  W przypadku dużej ilości odpadów przedsiębiorcy są zobowiązani utworzyć także kartę ewidencji odpadów (KEO) – czyli tzw. ewidencję rozszerzoną/pełną. KEO tworzy się, jeżeli przedsiębiorstwo wytworzyło w ciągu roku kalendarzowego więcej niż 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne (łącznie) oraz 100 kg odpadów niebezpiecznych (łącznie).

W Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, ustawodawca zastosował wyjątki co do reguły prowadzenia ewidencji. Natomiast jeżeli jakiegoś odpadu nie ma w tym zestawieniu, należy prowadzić ewidencję wedle powyższych limitów (5000 lub 100).

Zleć obsługę systemu BDO specjalistom

Nie każda firma produkcyjna ma czas i odpowiednie zasoby kadrowe, aby móc skutecznie wywiązywać się z obowiązku prowadzenia rejestru odpadów czy ewidencji opakowań, a tym samym – uniknąć wysokich kar pieniężnych. W takim przypadku warto pomyśleć o zleceniu tego zadania ekspertom w tej dziedzinie takim jak EMEF BHP.  Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał pewność, że fabryka spełnia normy w zakresie prowadzenia rejestracji odpadów, a także nie będzie już musiał zamartwiać się o takie kwestie jak:

 • Każdorazowa aktualizacja danych poprzez wypełnianie wniosków online,
 • prawidłowa ewidencja odpadów, zgodnie z obowiązującym prawem,
 • właściwy dobór kodów dla poszczególnych odpadów,
 • uzupełnianie kart przekazywania wygenerowanych odpadów,
 • naliczanie opłat produktowych

Jeżeli chcesz skorzystać ze szkolenia z zakresu BDO lub zlecić obsługę systemu BDO specjalistom, skontaktuj się z nami!

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze