szkolenia bhp

Jako specjaliści od zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach pracy, doskonale wiemy, jak ważna jest umiejętność przekazywania wiedzy podczas szkoleń BHP. Dbamy, aby ich poziom był jak najwyższy – mamy bowiem świadomość, że powinny dostarczyć pracownikom niezbędnych informacji i umiejętności dostosowanych do danego zakładu pracy. Podczas szkoleń prowadzonych przez naszych specjalistów, dzielimy się wiedzą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo wzbogacamy szkolenia poprzez angażowanie uczestników do interaktywnych gier związanych z tematyką BHP. Na zakończenie kursanci przechodzą do egzaminu, którego pozytywny wynik jest warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia BHP.

Szkolenia BHP ważność

Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP? Pierwsze szkolenie tzw. wstępne, pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe. Kolejne terminy szkoleń uzależnione są od stanowiska, jakie zajmuje pracownik.

Szkolenie BHP dla kogo?

Wykonujemy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP dla:

  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.
  • pracodawców oraz kadry kierowniczej,

Termin i miejsce dostosujemy indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Szkolenia wstępne bhp i  szkolenia okresowe bhp

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części. Instruktaż ogólny – ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie zgodnie z Kodeksem pracy. Takie szkolenie trwa minimum 3 godziny. Instruktaż stanowiskowy odbywa się już na konkretnym stanowisku, na którym pracownik został zatrudniony i obejmuje m.in. zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku i odpowiednimi sposobami ochrony. Szkolenie wstępne trwa od dwóch (dla pracowników administracyjno – biurowych) do minimum ośmiu godzin (dla pozostałych pracowników).

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe musi być powtarzane zgodnie z rodzajem szkolenia –czas trwania spotkań, to od 8 do nawet 32 godzin. 

Szkolenia BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami również powinno być okresowo powtarzane. Ważność tego rodzaju szkoleń zależy od tego, jakiego stanowiska dotyczy. Szkolenie administracyjno-biurowe powinno być powtarzane co 6 lat, dla porównania szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych co 5, a robotnicze co 3 lata lub nawet co rok – podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Oprócz tego pracodawca musi pamiętać o regularnym wysyłaniu na szkolenia BHP swoich pracowników.

Szkolenie bhp online

EMEF BHP & Gospodarka odpadami oferuje przeprowadzanie szkoleń zarówno u klienta, jak i w naszej siedzibie, w dogodnym terminie oraz formie kursu, instruktażu lub samokształcenia kierowanego (e-learning). Dzielimy się skryptem z opracowanymi treściami, i odpowiadamy na bieżąco na wszystkie pytania. Szkolenie BHP przeprowadzane metodą e-learning to wygodne i bezpieczne rozwiązanie szczególnie podczas trwającej pandemii.

Zachęcamy do kontaktu – wszelkie niezbędne materiały otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.

 

FAQ

Jak przeprowadzane są szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dostosowujemy do danego zakładu pracy. Podczas szkolenia przekazujemy informacje na temat obowiązujących przepisów oraz rozwiązań organizacyjnych. Słuchacze mają również możliwość odbycia ćwiczeń praktycznych.

Na zakończenie szkolenia pracownicy przechodzą do egzaminu, którego pozytywny wynik jest warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia włączane jest do akt osobowych pracownika.

Czy okresowe szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca?

Szkolenie okresowe BHP musi spełniać wymogi, które określone są w przepisach w sprawie szkoleń z zakresu BHP. Pracodawca może być organizatorem szkolenia, zapewniając odpowiedni poziom szkoleń wynajmując wykładowców, którzy legitymują się odpowiednim zasobem wiedzy.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Pierwsze szkolenie BHP tzw. wstępne, pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe.
Kolejne terminy szkoleń uzależnione są od stanowiska jakie zajmuje pracownik. Na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu BHP musi odbyć się do 12 miesięcy od pierwszego szkolenia. Dla osób kierujących pracownikami ten czas wynosi 6 miesięcy.

Kolejne okresy kształtują się następująco:
 
· Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach BHP) co 1 rok
· Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat
· Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnionego pracownika?

Pracodawca ma obowiązek przeszkolić nowego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Uwaga!

Szkolenie wstępne BHP należy przeprowadzić również studentom odbywającym praktykę u pracodawcy oraz uczniom szkół zawodowych zatrudnionych u w celu praktycznej nauki zawodu.

Czy przyjmując do pracy ponownie tego samego pracownika należy jeszcze raz powtórzyć szkolenie wstępne?

Jeżeli pomiędzy umowami o pracę jest minimum 31 dni przerwy, należy bezwzględnie ponownie przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP. Szkolenia wstępnego nie trzeba powtarzać w przypadku, gdy przerwa między pierwszą a drugą umową o pracę u tego samego pracodawcy nie była dłuższa niż 30 dni.

Czy osobom zatrudnianym na podstawie umowy zlecenia wykonuje się szkolenia BHP?

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom przyjętym do pracy na umowę zlecenie szkolenie z zakresu BHP, jednak nie ciąży na nim obowiązek pokrycia szkolenia. Pracodawca ma prawo porozumieć się z pracownikiem i w ostateczności obciążyć go kosztami szkolenia.

Co to jest samokształcenie kierowane?

Samokształcenie kierowane opiera się na samodzielnym przyswajaniu wiedzy przez uczestnika w oparciu o dostarczone materiały, takie jak program nauczania, przepisy prawne, zestawy do ćwiczeń oraz pytania kontrolne. Materiały pomocnicze, które otrzymuje uczestnik szkolenia powinny być tak przygotowane, aby umożliwiły pracownikowi nabycie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie przekazanej tematyki.

Szkolenie BHP realizowane w formie samokształcenia musi być zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestników.

Czy szkolenie okresowe BHP metodą samokształcenia są zgodne z prawem?

Szkolenia okresowe bhp prowadzone metodą samokształcenia są całkowicie legalne oraz zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP (zm. Dz.U.2007.196.1420 ).

Jakie grupy zawodowe mogą być szkolone metodą samokształcenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikiem takiej formy szkolenia może być:
 
– pracodawca i osoba kierująca pracownikami,
– pracownik inżynieryjno-techniczny,
– pracownik administracyjno-biurowy,
– pracownik służby BHP, a także osoby wykonujące zadania tej służby,
– pracownik, „którego charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”
– w związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenia ogólne (wstępne) BHP oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych