Instruktaż stanowiskowy

Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Zatrudnienie nowego pracownika nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP. Złożone jest ono z dwóch części: pierwsza to szkolenie ogólne, druga — instruktaż stanowiskowy. Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy, ile trwa szkolenie i jaki jest jego cel? O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to część wstępnego szkolenia BHP. Nowo zatrudniany pracownik oprócz zapoznania się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy musi przejść szkolenie, na którym zapozna się lub zaktualizuje wiedzę potrzebną do pracy na danym stanowisku. W jego trakcie powinien zostać dokładnie poinformowany o czynnikach środowiska pracy i zagrożeniach związanych z wykonywaniem poleconych zadań. Po zakończeniu instruktażu stanowiskowego pracownik powinien nie tylko znać ryzyko zawodowe związane z pracą na danym stanowisku, ale także sposoby ochrony przed zagrożeniami, na jakie jest narażony, oraz bezpiecznymi metodami wykonywania pracy.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje. Osoba, która przeprowadza instruktaż stanowiskowy, musi posiadać wiedzę na temat danego stanowiska pracy, a także przejść przeszkolenie związane z prowadzeniem szkoleń.

Kto musi przejść instruktaż stanowiskowy?

Szkolenie BHP dotyczące pracy na danym stanowisku musi przejść nie tylko nowo zatrudniany pracownik. Obowiązuje ono także pracownika, który został przeniesiony na nowe miejsce oraz uczniów i studentów odbywających swoje praktyki.

Instruktaż stanowiskowy — ile trwa szkolenie?

Czas trwania instruktażu stanowiskowego w pierwszej kolejności uzależniony jest od stanowiska pracy, którego dotyczy. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych szkolenie zajmuje minimum 2 godziny. Na stanowisku robotniczym instruktaż stanowiskowy musi trwać minimum 8 godzin. W obu przypadkach długość szkolenia określana jest w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Dokładny czas instruktażu stanowiskowego zależy nie tylko od rodzaju stanowiska, ale także od stażu pracy pracownika, jego kwalifikacji, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał i zagrożeń, na które będzie w jej trakcie narażony.

Instruktaż stanowiskowy BHP po wprowadzeniu zmian na stanowisku robotniczym

Gdy w trakcie pracy na danym stanowisku dojdzie do zmian w zakresie:

  • stosowanego procesu technologicznego,
  • organizacji danego stanowiska pracy,
  • stosowanych substancji o działaniu niebezpiecznym lub szkodliwym dla zdrowia,
  • wyposażenia stanowiska pracy w nowe narzędzia i maszyny,

należy uaktualnić wiedzę pracowników i ponownie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Wymagane dokumenty

Potwierdzeniem odbycia przez pracownika instruktażu stanowiskowego jest podpisana przez niego karta szkolenia wstępnego. Karta ta zawiera także dane związane z osobą przeprowadzającą instruktaż oraz podpis kierownika i powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika. W 2019 roku nastąpiły zmiany w wyglądzie karty szkolenia wstępnego. Gdy pracownik odbędzie instruktaż stanowiskowy, wzór nowego dokumentu można znaleźć jako załącznik w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r.

Brak szkolenia BHP — konsekwencje dla pracodawcy

Bez odbycia szkolenia ogólnego BHP oraz instruktażu stanowiskowego pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, gdyż stanowi to zagrożenie dla jego życia. Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować wypełnianie przez pracodawcę obowiązków związanych z przeprowadzaniem szkoleń BHP, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może nałożyć karę grzywny. Jej wysokość może wynosić od 1.000 zł do 30.000 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to wysokość kary może zostać podniesiona nawet do 50.000 zł. Dlatego warto skorzystać z usług sprawdzonych firm szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na https://emef-bhp.pl/uslugi.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze