inspektor bhp

Inspektor BHP — kim jest i jakie ma uprawnienia?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestia, która jest często lekceważona przez pracowników. Tymczasem, trzeba mieć na uwadze, że przestrzeganie zasad w tym zakresie zmniejsza ryzyko wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. To właśnie dlatego inspektor BHP w przedsiębiorstwie jest ważnym, choć nie zawsze docenianym pracownikiem w organizacji. Jakie uprawnienia przysługują inspektorowi BHP? Odpowiedź znajdziesz w naszym tekście.

Inspektor BHP — podstawa prawna

Podobnie jak inne kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, także uprawnienia inspektora BHP zostały sprecyzowane w odpowiednich regulacjach prawnych. Ważną rolę odgrywa tu m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym akcie prawnym można znaleźć informację o kompetencjach, jakimi dysponują:

  • inspektorzy,
  • starsi inspektorzy,
  • specjaliści,
  • główni specjaliści,

do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektor BHP — uprawnienia

Zakres kompetencji zawodowych inspektora BHP jest dość szeroki. Taki stan rzeczy nie powinien nikogo zaskakiwać: konieczne jest monitorowanie różnych aspektów działania przedsiębiorstwa w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.

Generalnie, uprawnienia inspektora BHP można podzielić na dwie główne kategorie:

  • kontrolne,
  • prewencyjne
  • prewencyjne

Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych grup, to zalicza się tu możliwość weryfikacji przez inspektora, czy poszczególne maszyny i urządzenia (aparatura przemysłowa, wyposażenie biur itp.) pracują w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla osób zatrudnionych. Kontrola ta może obejmować również stanowiska robocze. Zadaniem inspektora BHP jest koordynacja działań w celu zapewnienia przez przedsiębiorcę, by stanowiska pracy były nie tylko bezpieczne, ale także zorganizowane w sposób ergonomiczny. Rozstawienie mebli, poziom oświetlenia, liczba pracowników w biurze — są to tylko niektóre aspekty, które bada inspektor BHP podczas swojej codziennej pracy.

Jeśli chodzi o drugą grupę, to inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy musi podejmować działania, które zapobiegną wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia w przyszłości. W tym celu inspektor ds. BHP może na przykład zgłosić do pracodawcy konieczność usunięcia czynnika tworzącego zagrożenie (naprawienie maszyny, zmniejszenie poziomu hałasu na terenie zakładu przemysłowego itp.). Uprawnienia inspektora ds. BHP obowiązują także w odniesieniu do pozostałych zatrudnionych. Jeśli pracownik obsługuje w niewłaściwy sposób powierzoną mu aparaturę lub zachowuje się nierozsądnie itp., inspektor może zakazać mu wykonywania powierzonych zadań oraz zgłosić ten fakt pracodawcy.

Last but not leastinspektor BHP to specjalista, który bierze czynny udział podczas planowania prac remontowych, modernizacji oraz prac przygotowawczych, których efektem będzie postawienie nowego obiektu przemysłowego. Inspektor współpracuje w tym zakresie np. ze specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej.

Inspektor BHP — wymagania, praca

Jak zostać inspektorem BHP? Wymogi stawiane wobec osób chcących pracować na tym stanowisku można znaleźć we wspomnianym już rozporządzeniu. Zasadniczo, inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze