odpady medyczne BDO

Odpady medyczne a sprawozdanie BDO

Odpady medyczne powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań medycznych i doświadczeń naukowych. W głównej mierze dotyczą one szpitali i placówek, które świadczą usługi w zakresie zdrowia. Jednak zakres miejsc, w których mamy z nimi do czynienia jest w praktyce dużo szerszy. Sprawdź, jaka wygląda procedura postępowania z odpadami medycznymi i co musisz o nich wiedzieć, jeśli jesteś zobowiązany do składania corocznego sprawozdania BDO.

Odpady medyczne niebezpieczne dla zdrowia

W wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze, oprócz typowych odpadów komunalnych, powstają dodatkowo odpady innego rodzaju, zwane medycznymi. Ze względu na swój skład i często zawartość wysokiego stężenia substancji niebezpiecznych, większość z nich pozostaje niebezpiecznych dla zdrowia. Stwarzają one zagrożenie zarówno dla osób, które pracują w kontakcie z nimi, jak i dla środowiska, które może przez nie ulec skażeniu. Dlatego tak ważne jest, aby przechowywać i utylizować je w określony sposób, jaki przewiduje ustawa.

Odbiór odpadów medycznych  – szczególne środki ostrożności 

Aby odpady medyczne nie stanowiły niebezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska, odbieraniem ich, a następnie transportem i utylizacją mogą się zająć tylko odpowiednie firmy, które posiadają pozwolenia i zgody na tego typu działania.

Za każdym razem, gdy jako przedsiębiorca przekazujesz firmie utylizacyjnej odpady, powinieneś także pamiętać o utworzeniu karty przekazania odpadów w systemie BDO. Należy zwrócić także szczególną uwagę, aby odpady te były odpowiednio posegregowane i przechowywane. Każdy pojemnik i worek powinien posiadać odpowiednią etykietę umieszczoną w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, zawartość, adres miejsca magazynowania oraz datę rozpoczęcia magazynowania.

sprawozdanie bdo odpady medyczne

Utylizacja odpadów medycznych – czego nie wolno robić?

Od stycznia 2021 r. przedsiębiorcy muszą respektować nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów, także medycznych oraz weterynaryjnych odpadów zakaźnych, związane z systemem BDO

Jeśli prowadzisz swoją działalność, nie tylko tą typowo związaną z medycyną, ale także gabinet kosmetyczny, fryzjerski, czy studio tatuażu, musisz pamiętać, że również wytwarzasz odpady medyczne, które mogą być zakaźne i musisz spełniać wymagania w zakresie ich utylizacji. 

Nawet jeśli przykładowo Twój gabinet kosmetyczny produkuje bardzo niewielkie ilości takich odpadów, obowiązek utylizacji także go dotyczy. Zgodnie z Ustawą o odpadach, zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się w spalarni odpadów niebezpiecznych i jest to jedyne prawidłowe rozwiązanie niezależnie od ich ilości.

Warto wspomnieć, że firmy zajmujące się odbiorem zakaźnych odpadów medycznych nie mogą tego zrobić poza miejscem ich wytwarzania. Wyjątek stanowi wytworzenie odpadów medycznych w wyniku świadczenia usług na wezwanie. Wówczas należy bezzwłocznie dostarczyć wytworzone odpady do miejsca, które spełnia wymagania w zakresie magazynowania tego typu odpadów. 

Kody odpadów medycznych

Wniosek o wpis do rejestru BDO muszą złożyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy w wyniku swojej działalności wytwarzają odpady niebędące odpadami komunalnymi oraz w ilościach przekraczających zwolnienie z prowadzenia ewidencji, określone w rozporządzeniach. Jeśli prowadzisz działalność, w której wytwarzasz odpady inne niż komunalne zapewne musisz spełnić obowiązek zarejestrowania swojej firmy w systemie BDO, co wiąże się z corocznym składaniem sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi.

Pamiętaj, że termin złożenia zeznania za rok poprzedni mija 15.03 każdego roku a jedyną obowiązującą formą jest elektroniczne złożenie sprawozdania poprzez platformę BDO.

Podczas składania corocznego sprawozdania właściwe sklasyfikowanie odpadów jest niesamowicie ważne i umożliwia dostosowanie się do obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Sprawdź, na jakie kody podczas składania sprawozdania zwrócić uwagę, jeśli wytwarzasz odpady medyczne. Zwróć uwagę, że dodatkowo odpady niebezpieczne zostały oznakowanie w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów.

Kod odpadu Rodzaj odpadu medycznego
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

BDO odpady medyczne –  za co możesz zostać ukarany?

Należy pamiętać, że definicja odpadów medycznych, która jest zapisana w ustawie, nie jest do końca jednoznaczna. Podmioty, które wytwarzają odpady medyczne należące do grupy nr 18, są zobowiązane do wywiązania się z  szeregu obowiązków, związanych z bazą BDO.

Za co możesz otrzymać karę administracyjną?

  • niedokonanie wpisu do rejestru BDO,
  • niezłożenie sprawozdania rocznego,
  • brak bieżącej ewidencji odpadów,
  • magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami,
  • mieszanie ze sobą niebezpiecznych odpadów medycznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami,
  • rozcieńczanie niebezpiecznych odpadów lub mieszanie ich ze sobą, co skutkuje zmianą klasyfikacji odpadów na odpady inne niż niebezpieczne.

Warto stosować się do przepisów jednak nie tylko w celu uniknięcia dotkliwych kar pieniężnych, ale przede wszystkim mając na uwadze zdrowie osób, które zajmują się ich utylizacją  i stan środowiska naturalnego. 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze