Zasady BHP w szkole

Zasady BHP w szkole – jakie przepisy dotyczą placówek oświatowych?

Szkoła to miejsce, gdzie zarówno uczniowie, jak i pracownicy powinni czuć się w pełni bezpiecznie. Ze względu na specyfikę tego miejsca, należy zadbać o właściwe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP. W tym artykule postaramy przyjrzeć się bliżej obowiązkom dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz najnowszym przepisom obowiązującym na terenie szkoły.

Zasady BHP w szkole  czego dotyczą?

Rozporządzenie w sprawie BHP w szkole określa zasady funkcjonowania sal lekcyjnych, laboratoriów, pracowni, warsztatów oraz stanowisk nauki praktycznej, które przedstawiają dokładne wytyczne odnośnie zasad i konieczności ich stosowania.  Zasady BHP w szkole dotyczą również ćwiczeń fizycznych, zawodów sportowych, wycieczek szkolnych oraz konieczność zastosowania określonych procedur w momencie wystąpienia wypadku.

Rozporządzenie BHP w szkole – kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo?

Zasady BHP w szkole są prawnie regulowane przez rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. (dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 69) W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Z uregulowań tych jasno wynika, że za bezpieczeństwo i warunki pobytowe w danej placówce podczas prowadzonych zajęć oraz poza jej terenem odpowiedzialny jest dyrektor. Na nim ciąży obowiązek kontroli warunków obiektów szkolnych, które powinny zapewnić pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i higieną.

Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie BHP 

Do podstawowych obowiązków dyrektora danej placówki oświatowej należy ochrona życia i zdrowia uczniów i pracowników szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków dla uczniów i pracowników szkoły, podczas ich pobytu na terenie placówki. Zasady BHP w szkole jasno regulują obowiązek kontroli warunków obiektu przynajmniej raz w roku, sporządzenie odpowiedniego protokołu oraz przekazanie kopii do organów prowadzących.

Przepisy BHP w szkole

Nowe przepisy BHP w szkołach w 2021/22 roku

Szczególnie należy wyróżnić tu wprowadzenie dodatkowych procedur dla zachowania bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz personelu, mających na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z transmisją COVID-19.

Należą do nich:

  • rekomendacja szczepień dla określonych grup wiekowych,
  • dezynfekcja,
  • zachowania higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania),
  • zachowanie dystansu oraz nakazu stosowania maseczek w przestrzeniach wspólnych.

To również obowiązek wietrzenia i dezynfekowania sal lekcyjnych i miejsc zajęć.

Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie BHP

Tak jak wspomnieliśmy, za stan bhp w szkole odpowiada dyrektor danej placówki. Dodatkowo wraz z organem prowadzącym ma on obowiązek zapewnić także:

  • sprzęt oraz środki czystości do dezynfekcji, które powinny znaleźć się w pomieszczeniach szkolnych;
  • płyny do dezynfekcji przy wejściu do obiektu, na korytarzach, salach lekcyjnych;
  • środki ochrony osobistej dla pracowników;
  • plakaty propagujące zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz dopilnować, by znalazły się w pomieszczeniach i przy dozownikach.

Regulamin BHP w szkole – kogo jeszcze dotyczy?

Przepisy BHP w szkole jasno wskazują, że pracownicy placówek oświatowych również są zobowiązani do utrzymywania zasad profilaktyki, przeprowadzania regularnego mycia rąk i dezynfekcji oraz informowaniem dyrektora o wystąpieniu objawów chorobowych zaobserwowanych u siebie lub u innych osób. Zasady BHP dla uczniów są takie same. Ich wprowadzenie pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadmiernej transmisji koronawirusa, poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorczej i osobistej o wysokiej skuteczności.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze