Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – najważniejsze informacje

Jak prezentują dane GUS w Polsce liczba wypadków przy pracy w 2020 roku (w okresie od stycznia do września) zmniejszyła się, aż o 24% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Mimo dużej poprawy bezpieczeństwa w pracy nadal mamy do czynienia z kilkudziesięcioma tysiącami takich zdarzeń rocznie. Z tego powodu warto dowiedzieć się: czym jest wypadek w pracy, a także jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w razie wypadku przy pracy?

Wypadek w pracy – definicja

Na początku wyjaśnijmy, czym jest wypadek w pracy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgnęliśmy do oficjalnych dokumentów Państwowej Inspekcji Pracy: “Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”. Jak zatem wynika z przywołanego cytatu, na definicję wypadku w pracy składają się 4 warunki.

4 warunki wypadku przy pracy

Nie każde zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, muszą zaistnieć cztery okoliczności i wszystkie powinny być spełnione.

Kryteria, które definiują wypadek przy pracy – zdarzenie:

  • nagłe – za takie uznaje się zdarzenie, które wystąpiło w czasie nie dłuższym, niż jedna dniówka robocza,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną – to takie, w którym czynniki zewnętrzne wywołały uszczerbek na zdrowiu (nadmierny wysiłek fizyczny również kwalifikuje się jako przyczyna zewnętrzna),
  • powodujące uraz albo śmierć – za uraz uważa się uszkodzenie tkanek lub narządów ciała pracownika wskutek działania czynnika zewnętrznego,
  • które nastąpiło w związku z pracą – kwalifikują się zarówno zdarzenia wynikające z bezpośredniego polecenia pracodawcy, jak i te, które pośrednio wiążą się z wykonywaniem zadań np. korzystanie z urządzeń sanitarnych.

Rodzaje wypadków w pracy

Rodzaje wypadków w pracy

Charakteryzując wypadek przy pracy należy zwrócić uwagę na jego klasyfikację, która zależna jest od okoliczności oraz konsekwencji. Wyróżnia się cztery rodzaje wypadków: zbiorowy, śmiertelny, ciężki oraz powodujący czasową niezdolność do pracy.

Wypadek zbiorowy

Wypadek zbiorowy ma miejsce wówczas, gdy ucierpiała więcej, niż jedna osoba w wyniku tego samego zdarzenia.

Śmiertelny wypadek w pracy

Wypadek śmiertelny, to taki, który doprowadził do śmierci poszkodowanego w okresie do 6 miesięcy od wypadku.

Ciężki wypadek w pracy

Występuje wówczas, gdy doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała, choroby nieuleczalnej (takiej, która zagraża życiu), trwałej choroby psychicznej, a także, gdy pracownik został na skutek wypadku pozbawiony możliwości dalszego wykonywania swojego zawodu lub jego ciało zostało trwale zeszpecone/zniekształcone.

Wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy

To inaczej wydarzenie w wyniku, którego doszło do urazu fizycznego lub psychicznego pracownika na skutek tego zdarzenia.

Obowiązki pracodawcy i pracownika - wypadek przy pracy

Zgłoszenie wypadku przy pracy – obowiązki pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracownika, który jest świadkiem wypadku przy pracy, jest niezwłoczne udzielenie pomocy osobie poszkodowanej. Najważniejsze, by nie przejść obojętnie wobec zaistniałej sytuacji i jak najszybciej zareagować np. zabierając poszkodowanego z miejsca zagrożenia. Brak reakcji może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Pracownik powinien również zawiadomić przełożonego i pozostałych współpracowników znajdujących się w rejonie zagrożenia o ryzyku utraty zdrowia lub życia. Może to zrobić w sposób ustny lub pisemny – adekwatny do zaistniałych okoliczności.

Postępowanie w razie wypadku w czasie pracy – obowiązki pracodawcy

Znacznie większa liczba obowiązków spoczywa na pracodawcy, w którego zakładzie doszło do wypadku. Szczegółowy opis obejmujący zakres działań, jakie należy podjąć, odnajdziecie na stronie PIP.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy, to:

  1. Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy.
  2. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
  3. W przypadku ciężkiego lub śmiertelnego wypadku zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora.
  4. Powołanie zespołu powypadkowego.
  5. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
  6. Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie w zakresie dokumentacji powypadkowej? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z ekspertem BHP.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze