Badania kontrolne w pracy – kiedy są konieczne?

Obowiązkowe badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy to standardowa procedura. Jednak istnieją również badania kontrolne, którym pracownicy powinni podlegać w trakcie zatrudnienia.

Stanowią one nie tylko formę ochrony zdrowia pracowników, ale także są ważnym narzędziem monitorowania i utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dowiedz się, kiedy badania kontrolne w pracy są konieczne i jakie są ich główne cele.

 

Badania kontrolne w pracy – dlaczego są tak ważne?

Badania kontrolne mają na celu monitorowanie zdrowia pracowników, którzy wracają do wykonywania swoich obowiązków po przebytym zwolnieniu chorobowym trwającym dłużej niż 30 dni.

Tak samo, jak badania profilaktyczne są one także istotne w kontekście bezpieczeństwa zawodowego.

Badanie kontrolne pracownika pozwala minimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych, zapewniając jednocześnie bezpieczne warunki pracy.

Badania kontrolne mają także znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Dzięki monitorowaniu zdrowia pracowników po dłuższej chorobie można zapobiegać kolejnej długotrwałej nieobecności w pracy oraz utrzymać wysoką wydajność zespołu.

 

Badanie lekarskie po zwolnieniu – kiedy dotyczy ono pracownika?

Pracownik powinien poddać się badaniu kontrolnemu, jeśli był niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres dłuższy niż 30 dni. Jest to istotne dla zapewnienia bezpiecznego powrotu do obowiązków zawodowych oraz oceny gotowości pracownika do podjęcia pracy po okresie rekonwalescencji. Obowiązek ten narzuca artykuł 229 § 2 Kodeksu Pracy.

Pracownik podlegający badaniu lekarskiemu po zwolnieniu jest zobowiązany do dostarczenia swojemu pracodawcy aktualnego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi jego zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych.

 

Badania kontrolne pracownika jako obowiązek pracodawcy

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, żeby badania kontrolne pracownika zostały przeprowadzone zgodnie z wyznaczonymi procedurami. Odpowiada on nie tylko za organizację badań, ale również za pokrycie kosztów z nimi związanych. Ponadto czas przeznaczony na przeprowadzenie badania jest uwzględniany jako czas pracy zatrudnionego i otrzymuje on za niego pełne prawo do wynagrodzenia.

Przed udaniem się na badanie lekarskie po zwolnieniu, pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy skierowanie na badania, które będzie zawierało informacje o:

  • rodzaju badania profilaktycznego (w tym przypadku kontrolne),
  • stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  • występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych.

Pracownik powinien być świadomy i poinformowany wcześniej o konieczności poddania się badaniom kontrolnym w wyznaczonym przez pracodawcę terminie.

 

Badanie lekarskie po zwolnieniu – co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Jako pracodawca lekceważysz wymogi medycyny pracy i pozwalasz pracownikowi wykonywać obowiązki bez aktualnych badań? Możesz zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy grzywną finansową.

Natomiast pracownik, który otrzyma skierowanie na badania, ale nie dopełni tego obowiązku, musi się liczyć z odsunięciem go przez pracodawcę od wykonywanych czynności i nieotrzymaniem wynagrodzenia do czasu, kiedy uda się na badanie kontrolne.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 108 Kodeksu Pracy, innymi sankcjami zastosowanymi przez pracodawcę mogą być upomnienie, nagana lub nawet kara pieniężna.

ZAPAMIĘTAJ!: Przywrócenie pracownika do wykonywania obowiązków możliwe jest dopiero po pomyślnym przejściu badań kontrolnych. Są one konieczne do wykonania po nieobecności z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Treści zawarte w artykule nie stanowią wykładni prawa oraz nie mogą być traktowane jako zamiennik porady prawnej.

Komentarze